Would You Try Kim Kardashian's Body Sculpting Tool?

Would You Try Kim Kardashian's Body Sculpting Tool?